SEKRETESS MEDDELANDE SENAST UPPDATERAD 19 JANUARI 2023

Detta sekretessmeddelande för DIVO Project beskriver hur och varför vi kan samla in, lagra, använda och/eller dela din information när du använder våra tjänster, till exempel när du:

  • Ladda ner och använd vår mobilapplikation (Divo – Digital evolution), eller någon annan applikation från oss som länkar till detta sekretessmeddelande.
  • Engagera oss på andra relaterade sätt, inklusive försäljning, marknadsföring eller evenemang
Frågor eller funderingar? Genom att läsa detta sekretessmeddelande hjälper dig att förstå dina integritetsrättigheter och val. Om du inte håller med våra policyer och praxis, använd inte våra tjänster. Om du fortfarande har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta oss på admin@divoproject.eu.
 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?
2. HUR BEHANDLAR VI DIN INFORMATION?
3. VILKA RÄTTSLIGA BASER LITAR VI PÅ FÖR ATT BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER?
4. NÄR OCH MED VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
5. HUR LÄNGE BEVARAR VI DIN INFORMATION?
6. HUR HÅLLER VI DIN INFORMATION SÄKER?
7. SAMLAR VI IN INFORMATION FRÅN MINÄRA?
8. VILKA ÄR DINA INTEGRITETSRÄTTIGHETER?
9. KONTROLLER FÖR FÅR INTE SPÅRA FUNKTIONER
10. HAR INNEHÅLLARE I KALIFORNIEN SÄRSKILDA SEKRETESSRÄTTIGHETER?
11. GÖR VI UPPDATERINGAR AV DETTA MEDDELANDE?
12. HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?
13.HUR KAN DU GRANSKA, UPPDATERA ELLER RADERA DATA VI SAMLAR IN FRÅN DIG?

1. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?
Personlig information som du lämnar till oss.
Kort sagt: Vi samlar in personlig information som du lämnar till oss.
Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss när du uttrycker ett intresse av att få information om oss eller våra produkter och tjänster, när du deltar i aktiviteter på tjänsterna eller på annat sätt när du kontaktar oss.
Känslig information. Vi behandlar inte känslig information.

Applikationsdata. Om du använder våra applikationer kan vi också samla in följande information om du väljer att ge oss åtkomst eller tillåtelse:

  • Tillgång till mobila enheter. Vi kan begära åtkomst eller tillåtelse till vissa funktioner från din mobila enhet, inklusive din mobila enhets kamera och andra funktioner. Om du vill ändra vår åtkomst eller behörighet kan du göra det i enhetens inställningar.
Denna information behövs främst för att upprätthålla säkerheten och driften av våra applikationer, för felsökning och för våra interna analyser och rapporteringsändamål. All personlig information som du lämnar till oss måste vara sann, fullständig och korrekt, och du måste meddela oss om eventuella ändringar av sådan personlig information.
 
2. HUR BEHANDLAR VI DIN INFORMATION?
Kort sagt: Vi behandlar din information för att tillhandahålla, förbättra och administrera våra tjänster, kommunicera med dig, för säkerhet och förebyggande av bedrägerier och för att följa lagar. Vi kan även behandla dina uppgifter för andra ändamål med ditt samtycke.

Vi behandlar dina personuppgifter av en mängd olika anledningar, beroende på hur du interagerar med våra tjänster, inklusive:

  • För att rädda eller skydda en individs vitala intresse. Vi kan komma att behandla din information när det är nödvändigt för att rädda eller skydda en individs vitala intresse, till exempel för att förhindra skada.
3. VILKA RÄTTSLIGA BASER LITAR VI PÅ FÖR ATT BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER?
Kort sagt: Vi behandlar endast dina personuppgifter när vi anser att det är nödvändigt och vi har ett giltigt juridiskt skäl (dvs. laglig grund) att göra det enligt tillämplig lag, som med ditt samtycke, för att följa lagar, för att tillhandahålla dig tjänster för att ingå eller uppfylla våra avtalsförpliktelser, för att skydda dina rättigheter eller för att uppfylla våra legitima affärsintressen. Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och Storbritanniens GDPR kräver att vi förklarar de giltiga rättsliga grunderna vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter. Som sådan kan vi förlita oss på följande rättsliga grunder för att behandla dina personuppgifter:
  • Samtycke. Vi kan komma att behandla din information om du har gett oss tillåtelse (d.v.s. samtycke) att använda din personliga information för ett specifikt ändamål. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Klicka här för att lära dig mer.
  • Lagliga skyldigheter. Vi kan komma att behandla din information där vi anser att det är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, såsom att samarbeta med ett brottsbekämpande organ eller tillsynsmyndighet, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter, eller avslöja din information som bevis i rättstvister där vi är inblandade.
  • Vitala intressen. Vi kan komma att behandla din information där vi anser att det är nödvändigt för att skydda dina vitala intressen eller en tredje parts vitala intressen, såsom situationer som involverar potentiella hot mot någon persons säkerhet.
4. NÄR OCH MED VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Kort sagt: Vi kan dela information i specifika situationer som beskrivs i detta avsnitt och/eller med följande tredje parter. Vi kan behöva dela din personliga information i följande situationer:
  • Företagsöverlåtelser. Vi kan komma att dela eller överföra din information i samband med, eller under förhandlingar om, fusion, försäljning av företagstillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller delar av vår verksamhet till ett annat företag.
5. HUR LÄNGE BEVARAR VI DIN INFORMATION?
Kort sagt: Vi behåller din information så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i detta sekretessmeddelande om inte annat krävs enligt lag. Vi kommer endast att behålla din personliga information så länge som det är nödvändigt för de syften som anges i detta sekretessmeddelande, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag (såsom skatt, redovisning eller andra juridiska krav). När vi inte har något pågående legitimt affärsbehov av att behandla din personliga information, kommer vi antingen att radera eller anonymisera sådan information, eller, om detta inte är möjligt (till exempel på grund av att din personliga information har lagrats i säkerhetskopieringsarkiv), kommer vi att säkert lagra din personliga information och isolera den från all vidare behandling tills radering är möjlig.
 
6. HUR HÅLLER VI DIN INFORMATION SÄKER?
Kort sagt: Vi strävar efter att skydda din personliga information genom ett system av organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder. Vi har implementerat lämpliga och rimliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder utformade för att skydda säkerheten för all personlig information vi behandlar. Men trots våra skyddsåtgärder och ansträngningar för att säkra din information kan ingen elektronisk överföring över Internet eller informationslagringsteknik garanteras vara 100 % säker, så vi kan inte lova eller garantera att hackare, cyberbrottslingar eller andra obehöriga tredje parter inte kommer att kunna besegra vår säkerhet och felaktigt samla in, komma åt, stjäla eller ändra din information. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda din personliga information sker överföring av personlig information till och från våra tjänster på egen risk. Du bör endast komma åt tjänsterna i en säker miljö.
 
7. SAMLAR VI IN INFORMATION FRÅN MINÄRA?
Kort sagt: Vi samlar inte medvetet in data från eller marknadsför för barn under 18 år. Vi ber inte medvetet om data från eller marknadsför till barn under 18 år. Genom att använda tjänsterna intygar du att du är minst 18 år eller att du är förälder eller vårdnadshavare till en sådan minderårig och samtycker till en sådan minderårigs anhörigs användning av tjänsterna. Om vi ​​får reda på att personlig information från användare som är yngre än 18 år har samlats in, kommer vi att avaktivera kontot och vidta rimliga åtgärder för att omedelbart radera sådan data från våra register. Om du blir medveten om någon data som vi kan ha samlat in från barn under 18 år, vänligen kontakta oss på admin@divoproject.eu.
 
8. VILKA ÄR DINA INTEGRITETSRÄTTIGHETER?
Kort sagt: I vissa regioner, såsom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Storbritannien (UK), har du rättigheter som ger dig större tillgång till och kontroll över din personliga information. Du kan granska, ändra eller avsluta ditt konto när som helst. I vissa regioner (som EES och Storbritannien) har du vissa rättigheter enligt tillämpliga dataskyddslagar. Dessa kan innefatta rätten (i) att begära åtkomst och få en kopia av din personliga information, (ii) att begära rättelse eller radering; (iii) för att begränsa behandlingen av din personliga information; och (iv) om tillämpligt, till dataportabilitet. Under vissa omständigheter kan du också ha rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du kan göra en sådan begäran genom att kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna i avsnittet “HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?” Nedan. Vi kommer att överväga och agera på varje begäran i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. Om du befinner dig i EES eller Storbritannien och du anser att vi olagligt behandlar dina personuppgifter, har du också rätt att klaga till din lokala dataskyddsmyndighet. Du hittar deras kontaktuppgifter här: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm. Om du befinner dig i Schweiz finns kontaktuppgifterna till dataskyddsmyndigheterna här: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.
Återkalla ditt samtycke: Om vi ​​förlitar oss på ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna i avsnittet “HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?” Nedan.
Observera dock att detta inte kommer att påverka lagenligheten av behandlingen innan den dras tillbaka och inte heller kommer det att påverka behandlingen av din personliga information som utförs med stöd av andra lagliga behandlingsgrunder än samtycke.
 
9. KONTROLLER FÖR FÅR INTE SPÅRA FUNKTIONER

De flesta webbläsare och vissa mobila operativsystem och mobilapplikationer inkluderar en Do-Not-Track (“DNT”) funktion eller inställning som du kan aktivera för att signalera att du inte vill ha data om dina surfaktiviteter online övervakad och insamlad. I detta skede har ingen enhetlig teknikstandard för att känna igen och implementera DNT-signaler slutförts. Som sådan svarar vi för närvarande inte på DNT-webbläsarsignaler eller någon annan mekanism som automatiskt kommunicerar ditt val att inte spåras online. Om en standard för onlinespårning antas som vi måste följa i framtiden kommer vi att informera dig om denna praxis i en reviderad version av detta sekretessmeddelande.

 
10. HAR INNEHÅLLARE I KALIFORNIEN SÄRSKILDA SEKRETESSRÄTTIGHETER?
Kort sagt: Ja, om du är bosatt i Kalifornien beviljas du specifika rättigheter angående tillgång till din personliga information. California Civil Code Section 1798.83, även känd som “Shine The Light”-lagen, tillåter våra användare som är bosatta i Kalifornien att begära och erhålla från oss, en gång om året och kostnadsfritt, information om kategorier av personlig information (om någon) vi avslöjats för tredje part för direktmarknadsföringsändamål och namn och adresser till alla tredje parter som vi delat personlig information med under det närmast föregående kalenderåret. Om du är bosatt i Kalifornien och vill göra en sådan begäran, vänligen skicka din begäran skriftligen till oss med hjälp av kontaktinformationen nedan. Om du är under 18 år, bor i Kalifornien och har ett registrerat konto hos Tjänsterna har du rätt att begära borttagning av oönskad data som du publicerar offentligt på Tjänsterna. För att begära borttagning av sådan data, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan och inkludera e-postadressen som är kopplad till ditt konto och ett uttalande om att du bor i Kalifornien. Vi kommer att se till att data inte visas offentligt på tjänsterna, men tänk på att data kanske inte tas bort helt eller helt från alla våra system (t.ex. säkerhetskopior, osv.).
 
11. GÖR VI UPPDATERINGAR AV DETTA MEDDELANDE?
Kort sagt: Ja, vi kommer att uppdatera detta meddelande vid behov för att följa relevanta lagar. Vi kan uppdatera detta sekretessmeddelande då och då. Den uppdaterade versionen kommer att indikeras med ett uppdaterat “Reviderat” datum och den uppdaterade versionen kommer att träda i kraft så snart den är tillgänglig. Om vi ​​gör väsentliga ändringar i detta integritetsmeddelande kan vi meddela dig antingen genom att tydligt lägga upp ett meddelande om sådana ändringar eller genom att direkt skicka ett meddelande till dig. Vi uppmuntrar dig att läsa detta sekretessmeddelande ofta för att bli informerad om hur vi skyddar din informatio
 
12. HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?
Om du har frågor eller kommentarer om detta meddelande kan du maila oss på admin@divoproject.eu.
 
13. HUR KAN DU GRANSKA, UPPDATERA ELLER RADERA DATA VI SAMLAR IN FRÅN DIG?
Baserat på gällande lagar i ditt land kan du ha rätt att begära tillgång till den personliga information vi samlar in från dig, ändra den informationen eller radera den. För att begära att få granska, uppdatera eller radera din personliga information, vänligen skicka in ett förfrågningsformulär genom att klicka här.
 
SAMMANFATTNING AV NYCKELPUNKTER
Den här sammanfattningen innehåller nyckelpunkter från vårt sekretessmeddelande, men du kan ta reda på mer information om något av dessa ämnen genom att klicka på länken efter varje nyckelpunkt eller genom att använda vår innehållsförteckning nedan för att hitta avsnittet du letar efter. Du kan också klicka här för att gå direkt till vår innehållsförteckning.
 

Vilken personlig information behandlar vi? När du besöker, använder eller navigerar i våra tjänster kan vi behandla personlig information beroende på hur du interagerar med webbplatsen och tjänsterna, de val du gör och de produkter och funktioner du använder. Klicka på här för att lära dig mer.
Behandlar vi några känsliga personuppgifter? Vi behandlar inte känsliga personuppgifter.
Får vi någon information från tredje part? Vi får ingen information från tredje part.
Hur behandlar vi dina uppgifter? Vi behandlar din information för att tillhandahålla, förbättra och administrera våra tjänster, kommunicera med dig, för säkerhet och förebyggande av bedrägerier och för att följa lagar. Vi kan även behandla dina uppgifter för andra ändamål med ditt samtycke. Vi behandlar din information endast när vi har ett giltigt juridiskt skäl att göra det. Klicka här för att lära dig mer.
I vilka situationer och med vilka parter delar vi personuppgifter? Vi kan dela information i specifika situationer och med specifika tredje parter. Klicka här för att lära dig mer.
Hur håller vi din information säker? Vi har organisatoriska och tekniska processer och rutiner på plats för att skydda din personliga information. Däremot kan ingen elektronisk överföring över internet eller informationslagringsteknik garanteras vara 100 % säker, så vi kan inte lova eller garantera att hackare, cyberbrottslingar eller andra obehöriga tredje parter inte kommer att kunna besegra vår säkerhet och felaktigt samla in, komma åt , stjäla eller ändra din information. Klicka här för att lära dig mer.
Vilka är dina rättigheter? Beroende på var du befinner dig geografiskt kan den tillämpliga integritetslagstiftningen innebära att du har vissa rättigheter angående din personliga information. Klicka här för att lära dig mer.
Hur utövar du dina rättigheter? Det enklaste sättet att utöva dina rättigheter är genom att fylla i vårt begärandeformulär för registrerade som finns här, eller genom att kontakta oss. Vi kommer att överväga och agera på varje begäran i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

Vill du veta mer om vad DIVO Project gör med all information vi samlar in? Klicka här för att granska meddelandet i sin helhet.

Denna integritetspolicy skapades med hjälp av Termlys sekretesspolicygenerator.