Olemme muodostaneet seitsemän kumppanin konsortion, johon kuuluu kolme julkista instituutiota ja kansalaisjärjestöjä Ranskasta, Espanjasta, Turkista, Ruotsista, Suomesta ja Liettuasta. Selaa alaspäin ja tutustu tarkemmin kuhunkin konsortion jäseneen!

RANSKA

Karolina Lebourg


L.E.A.R.N.-Instituutti on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka on perustanut joukko omistautuneita koulutuksen ammattilaisia, jotka ovat vuosien varrella hankkineet laajaa asiantuntemusta eurooppalaisia koskevista aiheista. L.E.A.R.N.-Instituutti on voittoa tavoittelematon järjestö, joka keskittyy lisäämään tietoisuutta eurooppalaisesta kulttuurista, arvoista ja ihanteista ja pyrkii innostamaan alueen kansalaisia ja muita kansalaisia toimimaan Euroopan yhteisön elämään osallistumisen edistämiseksi. Jäsenillämme on erityistä kokemusta koulutusta koskevista Erasmus-hankkeista (KA101 ja KA229), joita he ovat johtaneet jo yli kymmenen vuoden ajan sekä kumppaneina että koordinaattoreina. Järjestömme keskittyy ensisijaisesti kahteen päätoimintoon – eri puolilta Eurooppaa tulevan opetushenkilöstön kouluttamiseen eri aloilla (esim. tieto- ja viestintätekniikka, monikulttuurisuus, kestävä kehitys, verkko-oppiminen, johtajuus, kielten kehittäminen jne monet muut alat) ja koulutuksen tarjoamiseen nuorille ja aikuisille, joilla on erilaisia vaikeuksia. Olemme myös erittäin kiinnostuneita naisten asemasta yhteiskunnassa ja nuorten yrittäjyydestä keskittyen heidän persoonallisuutensa kehittämiseen ja auttaen heitä saamaan terveen tiedonjanon sekä päättäväisyyden päämääriensä saavuttamiseksi. Teemme yhteistyötä lukuisten urheiluseurojen, peruskoulujen, paikallisviranomaisten ja nuorisojärjestöjen kanssa. Järjestömme kolme johtavaa työntekijää ovat palkattomia vapaaehtoisia, jotka pyörittävät toimintaa ja hankkeita vapaa-ajallaan. Syyskuussa 2020 järjestömme toimintaan aktiivisesti osallistuvien muiden jäsenten määrä oli 43.

Espanja

Jesús Lozano


Inercia Digital on vuonna 2010 perustettu andalusialainen pk-yritys, joka on erikoistunut digitaalisten ja yrittäjätaitojen koulutukseen ja innovointiin kansainvälisellä tasolla. AENOR on sertifioinut sen innovatiiviseksi nuoreksi yritykseksi, se on akkreditoitu Erasmus+ -koulutuskeskukseksi, Euroopan komissio on nimennyt Inercia Digitalin digitaalisten taitojen ja työpaikkojen koalition jäseneksi ja se on mukana Euroopan vihreässä digitaalisessa koalitiossa.

Sen tehtävänä on edistää kansainvälisesti digitaalista innovaatiokompetenssia ja yrittäjyyskoulutusta ammattilaisille ja kaikille kansalaisille yleensä. Yrityksen visiona on olla kansainvälisesti huippuosaamista tarjoava ammatillinen koulutuskeskus koulutuksen ja innovoinnin jatkuvan kehittämisen avulla.

Inercia Digital on asiantuntija kansainvälisten koulutushankkeiden kehittämisessä innovaatioiden ja digitaalisten taitojen edistämiseksi. Se on osallistunut moniin eurooppalaisiin koulutushankkeisiin, jotka edistävät digitaalisia innovaatioita (Erasmus+-ohjelma, elinikäisen oppimisen ohjelma, Tempus ja CYTED), mikä antaa laajan kokemuksen koulutusalustojen, verkkosivustojen, pedagogisten ja opetuksellisten sisältöjen luomisesta.

Liettua

Karolis Stirbys


Kaikki kouluttajat työskentelevät operaattorisuunnittelun parissa. Viimeisten 3 vuoden aikana olemme toteuttaneet erilaisia koulutuksia ja seminaareja eri aiheista, kuten: henkilökohtainen kasvu, itseluottamus, viestintä, terveellinen elämä, taloudellinen lukutaito, yrittäjyys, selviytymistaidot. Tiimimme jäsenet ovat osallistuneet moniin kilpailuihin ja seminaareihin Liettuassa viimeisen 8 vuoden aikana. Joskus autamme muita järjestöjä järjestämään kilpailuja tai hankkeita maassamme. Karolis Stirbys ja Dalius Beginskas ovat osallistuneet yli 50 kansainväliseen hankkeeseen, kokoukseen ja konferenssiin eri puolilla Eurooppaa keräten paljon käytäntöjä ja kokemusta, joita voidaan jakaa kaikkien kumppaneiden kesken. Tämä kokemus voi auttaa saavuttamaan erilaisia tavoitteita ja päämääriä.

RUOTSI

Adriana


Elpis ry on nuori voittoa tavoittelematon järjestö Västeråsissa, Ruotsissa, joka keskittyy erityistarpeita omaavien oppilaiden ja vähäosaisten nuorten tarpeisiin. Elpis ry pyrkii kehittämään yhteisöjä urheilu-, koulutus-, kulttuuri- ja sosiaalitoiminnan avulla tavoitteenaan toiminnan kehittäminen, kansalaisyhteiskunnan palveleminen tunnistamalla ja edistämällä arvoja, osallistamalla vähäosaisia ryhmiä urheilu- ja kulttuuritoiminnan avulla, tarjoamalla koulutusta ja uudelleenkoulutusta nuorten ja aikuisten työmarkkinoille sijoittumisen tukemiseksi, motivoimalla nuoria opiskelijoita ja auttaen heitä saavuttamaan työmarkkinoilla tarvittavia taitoja. Yhdistyksen ovat perustaneet kolme opettajaa, joilla on vahva koulutustausta ja erittäin hyvä henkilökohtainen kokemus projektipäälliköinä, apulaisjohtajina ja toiminnan koordinaattoreina.

Nämä opettajat ovat kansainvälisiä kouluttajia epävirallisen ja epämuodollisen oppimisen alalla. He työskentelevät yhteistyössä paikallisten koulutusorganisaatioiden, neuvostojen ja yliopistojen kanssa kehittääkseen ja toteuttaakseen uusia ja sopivia koulutus- ja didaktisia menetelmiä, joilla kaikki opiskelijaryhmät voidaan integroida mukaan koulutusprosessiin ja valmistaa heitä paikallisille ja kansainvälisille työmarkkinoille. Olemme jakautuneet osastoihin: Koulutus, vapaaehtoistoiminta, tiedotusvälineet ja viestintä. Meillä on 25 jäsentä ja vapaaehtoista. Elpis Association toimii yhteistyössä koulujen kanssa tukeakseen koulutusprosesseja kouluissa kouluaikana toteutettavan epävirallisen toiminnan avulla ja koulun jälkeen. Olemme ottaneet aktiivisen roolin yhteisössämme ja kehitämme toimia yhteistyössä julkisten laitosten, kuten maakuntakirjaston, museoiden, poliisiosastojen, Arbetsförmedlingenin, muiden kansalaisjärjestöjen, yritysten jne. kanssa.

Menteşe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü

TURKKI

Osman TOPRAKÇI


Menteşen sosiaalipalvelukeskuksen osasto avattiin Menteşen alueella vuonna 2013 ja se kuuluu perhe-, työ- ja sosiaalipalveluministeriön Muğlan maakunnan osaston alaisuuteen. Menteşen sosiaalipalvelukeskuksen osastolla on hakemus-, havaitsemis- ja valvontayksikkö, toimeenpanoyksikkö (vammaisten ja vanhusten palvelut, lapsipalvelut, naisten palvelut), koulutus- ja neuvontayksikkö, marttyyrien omaisten ja veteraanien palveluyksikkö.

Menteşen sosiaalipalvelukeskuksen osasto tarjoaa tehokkaimman tavan tarjota suojelevia, ennaltaehkäiseviä, tukevia ja kehittäviä palveluja sekä ohjaus- ja neuvontapalveluja lapsille, nuorille, naisille, miehille, vammaisille, vanhuksille ja heidän perheilleen tunnistamalla niitä tarvitsevat henkilöt, suorittamalla sosiaalipalveluja ja seurantaa. Se on päivittäin toimiva sosiaalipalveluorganisaatio, joka vastaa näiden palvelujen esittämisestä ja koordinoinnista helposti saatavilla olevalla tavalla yhteistyössä julkisten laitosten ja järjestöjen, paikallishallinnon, yliopistojen, kansalaisjärjestöjen ja vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa tarvittaessa.

MUGLA IL MILLI EGITIM MUDURLUGU

TURKKI

Emre ÇAY


Muğlan maakunnan kansallisen koulutuksen osasto on ylin toimielin, joka vastaa virallisten ja yksityisten oppilaitosten ja kaikkien näissä oppilaitoksissa työskentelevien opettajien hallinnosta. Muğlan maakuntahallinnon tehtävät
Kansallisen koulutuksen osasto:

1) Koulutuksen kehittämiseen liittyvät tehtävät:

– varmistaa koulutuksen opetussuunnitelman täytäntöönpano.

– suorittaa kurssikirjoihin ,koulutusmateriaaleihin ja opetusmateriaaleihin liittyvät tehtävät ja menettelyt sekä varmistaa niiden tehokas käyttö.

– varmistaa yhtäläiset mahdollisuudet koulutuksessa

– toteuttaa töitä, joilla tuetaan ja parannetaan koulutuksen saatavuutta.

– suorittaa oppilaitoksiin ja opiskelijoihin liittyvää tutkimusta, kehittämistä ja tapaustutkimuksia.

– kehittää ja toteuttaa koulutushankkeita ja hyödyntää niiden tuloksia.

– seuraa kansallisia ja kansainvälisiä tutkimuksia ja hankkeita ja hyödyntää niitä.

– suorittaa tehtävät yhteistyössä julkisten ja yksityisten koulutussidosryhmien kanssa.

– kehittää ja edistää tehokkaita ja opiskelijakeskeisiä koulutuskäytäntöjä.

2) Oppilaitoksiin liittyvät tehtävät;

– oppilaitosten välisen yhteistyön järjestäminen

– varmistaa oppilaitosten hallinnollisten valmiuksien ja hallinnon laadun parantaminen

– edistää oppilaitosten hyviä käytäntöjä ja huolehtia niiden levittämisestä

– toteuttaa toimenpiteitä oppilaitosten välisten laadullisten ja määrällisten erojen poistamiseksi – toteuttaa toimia, joilla tuetaan vanhempien ja muiden osapuolten koulutusta

3) Opiskelijoihin liittyvät velvollisuudet;

– ohjaus- ja perehdyttämistoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen

– toimien toteuttaminen, joilla parannetaan oppilaiden tunnetta kouluun kuulumisesta ja tuloksista raportointi

– opiskelijoiden kansallisiin ja kansainvälisiin sosiaalisiin, kulttuuri

– ja urheilutoimintoihin liittyvien toimien toteutus

– toimet opiskelijoiden menestyksen parantamiseksi

– toimenpiteiden toteutus koulunkäynnin keskeyttämisen ehkäisemiseksi

– oppilaiden opetussuunnitelman ulkopuoliseen toimintaan liittyvän työn toteuttaminen

4) Seurantaan ja arviointiin liittyvät tehtävät;

– oppilaitosten johtajien seuranta ja arviointi

– opetussuunnitelman toteuttamisen valvonta ja arviointi

– opetusmateriaalin käytön seuranta ja arviointi

– opettajien ammatillista kehitystä koskevien hankkeiden ja tutkimusten tekeminen ja toteuttaminen.

– opettajien täydennyskoulutusta koskevan kansallisen ja kansainvälisen kehityksen seuranta.

– henkilöstön passi- ja ulkomaanpassimenettelyjen toteuttaminen. Eu Projects -osaston tehtävänä on tarjota koulutusta ja neuvontaa EU-suhteista yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen ja laitosten kanssa. Osasto järjestää säännöllisesti koulutusta, kursseja ja työpajoja EU:n liittymisprosessin edellyttämistä aiheista sekä EU:n avustusten ja Erasmus+-ohjelman hankesyklin hallinnasta (PCM).

– Investointipalvelut

Learning for Integration ry

SUOMI

Marja-Liisa


Järjestön tavoitteena on edistää kielten oppimista Pohjoismaissa, auttaa maahanmuuttajia kotoutumaan ja kehittää monikulttuurista yhteiskuntaa. Tätä varten järjestö pyrkii kehittämään ja tuomaan saataville opetusmateriaaleja, sovelluksia ja verkko-oppimisalustoja. Järjestö järjestää monenlaista toimintaa, kuten toimintaa maahanmuuttajille, kielikahviloita, työpajoja, kieli- ja kulttuuritapahtumia, ja se osallistuu useisiin EU:n ja Pohjoismaiden hankkeisiin, jotka koskevat kielten oppimista ja opetusta, maahanmuuttoa, kotouttamista, mediakasvatusta, yhteiskunnallisia kysymyksiä ja kansalaisuutta, yrittäjyyttä, tasa-arvoa, teknologiaa, digitaalisia taitoja ja koulutusta. Learning for Integrationilla on laaja verkosto maahanmuuttaja-, pakolais-, sosiaali- ja naisjärjestöjen (esim. Monika-naiset, Moniheli ry, Luckan Integration, InterNations, Jolly Dragon), koulujen ja opettajien kanssa pääkaupunkiseudulla (esim. Helsinki International School). Meillä on myös monia kansainvälisiä yhteistyökumppaneita Euroopassa aiempien hankkeiden kautta. Meillä on laajat verkostot ja voimme levittää hankkeissa kehitettyjä tuloksia ja tietoa järjestöille, kouluille, koulutuskeskuksille ja viranomaisille Suomessa. Käytämme myös paljon sosiaalista mediaa: organisaatiomme FB-sivulla on 330 seuraajaa, Facebookissa toimivassa Café Lingua Helsinki -kielikahvilaryhmässämme on suuri kieltenopiskelijoiden yhteisö (yli 10 000 ihmistä) ja sosiaalisten kumppaniemme kautta The Language Menu -yhteisö (yli 3000 jäsentä) sekä kansainvälinen Erasmus+ -tiedonlevitysryhmä (yli 5000 jäsentä). Olemme läsnä myös LinkedInissä ja Twitterissä.

© Copyright - Divo Project Website