Savo tikslams įgyvendinti subūrėme 7 partnerių konsorciumą, kurį sudaro trys viešosios įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos iš Prancūzijos, Ispanijos, Turkijos, Švedijos, Suomijos ir Lietuvos. Slinkite žemyn ir sužinokite daugiau apie kiekvieną iš mūsų!

PRANCŪZIJA

Karolina Lebourg


L.E.A.R.N. institutas, kurį įkūrė grupė atsidavusių švietimo specialistų, per daugelį metų sukaupusių didelę patirtį Europos klausimais, yra pelno nesiekianti organizacija, kurios tikslas – skleisti žinias apie Europos kultūrą, vertybes ir idealus bei skatinti mūsų regiono ir kitų šalių piliečius aktyviau dalyvauti Europos bendruomenės gyvenime. Mūsų organizacijos nariai turi ypatingos patirties įgyvendinant Erasmus projektus, susijusius su švietimu (KA101 ir KA229), kuriems jie vadovauja jau daugiau nei dešimt metų ir kaip partneriai, ir kaip koordinatoriai. Mūsų organizacija daugiausia dėmesio skiria dviem pagrindinėms veikloms – švietimo darbuotojų iš visos Europos mokymams įvairiose srityse (pvz., IRT, daugiakultūriškumo, darnaus vystymosi, e. mokymosi, lyderystės, kalbų tobulinimo ir kitose) ir mokymams įvairių sunkumų turinčiam jaunimui ir suaugusiesiems. Taip pat domimės moterų vieta visuomenėje ir jaunimo verslumu, sutelkdami dėmesį į asmenybės ugdymą, padedame jiems įgyti sveiką žinių troškulį ir ryžtą siekti savo tikslų. Bendradarbiaujame su daugeliu sporto asociacijų, pradinių mokyklų, vietos valdžios institucijų ir jaunimo organizacijų. Trys pagrindiniai mūsų organizacijos darbuotojai yra neapmokami savanoriai, kurie laisvalaikiu vykdo veiklą ir projektus. 2020 m. rugsėjo mėn. duomenimis, kitų narių, aktyviai dalyvaujančių mūsų organizacijos gyvenime, yra 43.

Ispanija

Jesús Lozano


Inercia Digital” yra Andalūzijos MVĮ, įkurta 2010 m., kuri specializuojasi skaitmeninių ir verslumo įgūdžių mokymo ir inovacijų srityje tarptautiniu lygmeniu. Ji yra gavusi AENOR inovatyvaus jauno verslo sertifikatą, akredituota kaip “Erasmus+” švietimo ir profesinio mokymo centras, Europos Komisijos paskelbta “Skaitmeninių įgūdžių ir darbo vietų koalicijos” nare ir dalyvauja Europos žaliosios skaitmeninės koalicijos veikloje.

Jo misija – tarptautiniu mastu skatinti skaitmeninius ir inovacinius gebėjimus bei verslumo ugdymą profesionalams ir visiems piliečiams apskritai. Jos vizija – tapti tarptautinio lygio kompetencijos profesinio mokymo centru, nuolat tobulinant švietimą ir inovacijas.

Inercia Digital” yra tarptautinių švietimo projektų, skirtų inovacijoms skatinti ir skaitmeninėms kompetencijoms ugdyti, rengimo ekspertė, dalyvavusi daugelyje Europos švietimo projektų, kuriais skatinamos skaitmeninės inovacijos (“Erasmus+” programa, Mokymosi visą gyvenimą programa, “Tempus” ir CYTED), todėl turi didelę patirtį kuriant švietimo platformas, interneto svetaines, pedagoginį ir mokomąjį turinį.

Lietuva

Karolis Stirbys


Visi instruktoriai dirbo su vežėjų planavimu. Pastaruosius trejus metus vykdėme įvairius mokymus ir seminarus įvairiomis temomis, pvz.: asmeninis augimas, pasitikėjimas savimi, bendravimas, sveikas gyvenimas, finansinis raštingumas, verslumas, išgyvenimo įgūdžiai. Per pastaruosius 8 metus mūsų komandos nariai dalyvavo daugelyje konkursų ir seminarų Lietuvoje. Kartais padedame kitoms organizacijoms rengti konkursus ar projektus mūsų šalyje. Karolis Stirbys ir Dalius Beginskas dalyvavo daugiau nei 50 tarptautinių projektų, susitikimų, konferencijų visoje Europoje, įgijo daug praktikos ir patirties, kuria gali pasidalyti visi partneriai. Ši patirtis gali padėti siekti įvairių tikslų ir uždavinių.

ŠVEDIJA

Adriana


Elpis” asociacija yra jauna ne pelno siekianti organizacija Vesterose (Švedija), kuri daugiausia dėmesio skiria specialiųjų poreikių turinčių mokinių ir socialiai remtino jaunimo poreikiams tenkinti. Asociacija “Elpis” siekia bendruomenės plėtros per sporto, švietimo, kultūrinę ir socialinę veiklą, siekdama tobulinti organizaciją ir tarnauti pilietinei visuomenei, identifikuodama ir skatindama vertybes, įtraukdama neprivilegijuotas grupes per sporto ir kultūrinę veiklą, siūlydama švietimą, mokymą ir perkvalifikavimą, kad padėtų jaunimui ir suaugusiesiems įsitvirtinti darbo rinkoje, motyvuotų jaunus studentus ir padėti jiems įgyti darbo rinkoje reikalingų įgūdžių. Asociaciją įkūrė trys mokytojai, turintys tvirtą pedagoginį išsilavinimą, turintys labai gerą individualią patirtį kaip projektų vadovai, vadovo padėjėjai ir veiklos koordinatoriai. Šie mokytojai yra tarptautiniai neformaliojo ir savaiminio ugdymo mokytojai.Bendradarbiaudami su vietos švietimo organizacijomis, tarybomis ir universitetais, jie kuria ir įgyvendina naujus ir tinkamus mokymo ir didaktikos metodus, kad į ugdymo procesą įtrauktų visų kategorijų mokinius ir parengtų juos vietos ir tarptautinėms darbo rinkoms. Esame suskirstyti į skyrius: Švietimo, Savanoriškos veiklos, Žiniasklaidos ir komunikacijos. Skaičiuojame 25 narius ir savanorius. Asociacija “Elpis” bendradarbiauja su mokyklomis, siekdama remti ugdymo procesą per neformalią ir savaiminę veiklą mokyklose, mokymosi metu ir po pamokų. Mes prisiėmėme vaidmenį, laikydami save aktyviais savo bendruomenėje, plėtodami veiksmus bendradarbiaudami su viešosiomis institucijomis, pavyzdžiui, apskrities biblioteka, muziejais, policijos skyriais, Arbetsförmedlingen, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, įmonėmis ir kt.

Menteşe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü

TURKIJA

Osman TOPRAKÇI


Menteşe Socialinių paslaugų centro direktoratas buvo atidarytas Menteşe rajone 2013, prie Muğla provincijos direktoratas Šeimos darbo ir socialinių paslaugų ministerijos Muğla. Menteşe socialinių paslaugų centro direktorate veikia Paraiškų, aptikimo ir stebėsenos skyrius, Įgyvendinimo skyrius (paslaugos neįgaliesiems ir pagyvenusiems žmonėms, paslaugos vaikams, paslaugos moterims), Švietimo ir konsultavimo skyrius, Paslaugų kankinių artimiesiems ir veteranams skyrius. Menteşe socialinių paslaugų centro direktoratas lengviausiu ir paprasčiausiu būdu teikia apsaugos, prevencines, paramos, ugdymo, vystymo, orientavimo ir konsultavimo paslaugas vaikams, jaunimui, moterims, vyrams, neįgaliesiems, pagyvenusiems asmenims ir jų šeimoms, nustatydamas asmenis, kuriems jų reikia, vykdydamas socialinių paslaugų intervenciją ir tolesnę priežiūrą. yra kasdienių socialinių paslaugų organizacija, atsakinga už šių paslaugų pateikimą ir koordinavimą prieinamu būdu, bendradarbiaujant su valstybinėmis institucijomis ir organizacijomis, vietos administracijomis, universitetais, nevyriausybinėmis organizacijomis ir prireikus su savanoriais.

MUGLA IL MILLI EGITIM MUDURLUGU

TURKIJA

Emre ÇAY


Muğla provincijos nacionalinio švietimo direktoratas yra aukščiausia institucija, atsakinga už oficialių ir privačių švietimo įstaigų ir visų šiose įstaigose dirbančių mokytojų administravimą. Muğla provincijos direktorato pareigos
Nacionalinio švietimo direktoratas:

1) Pareigos, susijusios su švietimo gerinimu:

– Užtikrinti švietimo ir mokymo programos įgyvendinimą

– Vykdyti užduotis ir procedūras, susijusias su vadovėliais , mokymo medžiaga ir mokymo priemonėmis, ir užtikrinti veiksmingą jų naudojimą

– Užtikrinti lygias galimybes švietimo srityje

– Atlikti darbus, kurie padėtų ir padidintų švietimo prieinamumą

– Atlikti mokslinius tyrimus, plėtrą ir atvejo studijas, susijusias su švietimo įstaigomis ir studentais.

– Rengti ir įgyvendinti švietimo projektus ir gauti naudos iš jų rezultatų – sekti nacionalinius ir tarptautinius tyrimus ir projektus ir gauti naudos iš jų

– Vykdyti užduotis bendradarbiaujant su valstybinėmis ir privačiomis švietimo suinteresuotosiomis šalimis – Plėtoti veiksmingą ir į mokinį orientuotą švietimo politiką ir skatinti gerąją patirtį.

2) Pareigos švietimo įstaigoms;

– Užtikrinti švietimo įstaigų bendradarbiavimą

– Užtikrinti švietimo įstaigų administracinių gebėjimų ir valdymo kokybės gerinimą

– Skatinti gerąją patirtį švietimo įstaigose ir užtikrinti jos sklaidą

– To take measures for eliminating the qualitative and quantitative differences among educational institutions

-To carry out activities that will provide educational support of parents and other parties

3) Mokinių pareigos;

– Planuoti ir vykdyti orientavimo ir orientacinę veiklą

– Vykdyti veiklą, kuria siekiama pagerinti mokinių priklausymo mokyklai jausmą, ir pranešti apie rezultatus

– Vykdyti darbus, susijusius su nacionaline ir tarptautine socialine, kultūrine, sportine mokinių veikla

– Vykdyti veiklą, skirtą mokinių sėkmei gerinti

– Imtis priemonių, kad būtų užkirstas kelias ankstyvam pasitraukimui iš mokyklos

– Vykdyti darbus, susijusius su mokinių popamokine veikla

4) Pareigos, susijusios su stebėsena ir vertinimu;

– Stebėti ir vertinti švietimo įstaigų vadovus

– Stebėti ir vertinti ugdymo programų įgyvendinimą

– Stebėti ir vertinti mokymo priemonių naudojimą

– Daryti ir įgyvendinti projektus ir tyrimus, susijusius su mokytojų profesiniu tobulėjimu.

– Stebėti nacionalinius ir tarptautinius pokyčius mokytojų kvalifikacijos tobulinimo srityje.

– Atlikti darbuotojų pasų išdavimo ir išvykimo į užsienį procedūras. Eu projektų skyriaus pareiga – rengti mokymus ir teikti konsultacijas apie santykius su ES bendradarbiaujant su tarptautinėmis organizacijomis ir institucijomis. Šis skyrius reguliariai organizuoja mokymus, kursus, seminarus reikalingomis temomis, kurių reikalaujama ES stojimo procese, taip pat projektų ciklo valdymo (PCM), ES dotacijų, “Erasmus+” programos klausimais.

– Investicinės paslaugos

Learning for Integration ry

SUOMIJA

Marja-Liisa


Organizacijos tikslas – skatinti kalbų mokymąsi Šiaurės šalyse, padėti imigrantams integruotis ir kurti daugiakultūrę visuomenę. Siekdama įgyvendinti savo tikslą, organizacija siekia kurti ir padaryti prieinamą mokomąją medžiagą, taikomąsias programas ir e. mokymosi platformas. Organizacija vykdo įvairią veiklą, pavyzdžiui, renginius migrantams, kalbų kavines, seminarus, kalbos ir kultūros renginius, dalyvauja keliuose ES ir Šiaurės šalių projektuose kalbų mokymosi ir mokymo, migracijos, integracijos, žiniasklaidos švietimo, socialinių klausimų ir pilietiškumo, verslumo, lygybės, taip pat technologijų, skaitmeninių įgūdžių ir mokymo temomis. Mokymasis integracijai ry turi platų ryšių tinklą su migrantų, pabėgėlių, socialinėmis ir moterų organizacijomis (pavyzdžiui, Monika-naiset, Moniheli ry, Luckan Integration, InterNations, Jolly Dragon), Helsinkio regiono mokyklomis ir mokytojais (įskaitant Helsinkio tarptautinę mokyklą). Taip pat turime daug tarptautinių partnerių Europoje, dalyvavusių ankstesniuose projektuose. Turime plačius tinklus ir galime skleisti projektų metu sukurtus rezultatus ir informaciją Suomijos organizacijoms, mokykloms, mokymo centrams ir valdžios institucijoms. Mes taip pat daug naudojamės socialine žiniasklaida: mūsų organizacijos FB puslapį seka 330 sekėjų, turime didelę besimokančiųjų kalbų bendruomenę “Café Lingua Helsinki” kalbų kavinės grupėje “Facebook” (daugiau nei 10 000 žmonių), mokytojų bendruomenę “Kalbos meniu” (daugiau nei 3000 narių) per mūsų socialinius partnerius, taip pat tarptautinę “Erasmus+” sklaidos grupę (daugiau nei 5000 narių). Mes taip pat dalyvaujame “LinkedIn” ir “Twitter” tinkluose.

© Copyright - Divo Project Website